Si të kërkojmë falje në anglisht. How to say sorry in English

I’m sorry - Më vjen keq

 I’m so sorry - Më vjen shumë keq

 I’m very sorry - Më vjen shumë keq

 I’m terribly sorry - Më  vjen tmerresisht keq Sorry, it’s my fault. -Me vjen keq, është faji im.

 Sorry for keeping you waiting. - Me vjen keq që te lash duke pritur.

 Sorry, I’m late! - Me vjen keq( Me fal)  Jam me vonese

 Sorry, I didn’t mean to do that. - (Me vjen keq) Më falni, nuk doja ta bëja këtë.

 Sorry about that. - Me vjen keq per kete /ate.

 Can you forgive me? - A mund te me falesh. 

 I apologize for - Te kerkoj falje per

 Please forgive me. - Te lutem me fal.

 I owe you an apology. - Te detyrohem nje falje

 You can blame me for this. - Ju mund të më fajësoni mua për këtë.

 How should I apologize to you? - Si duhet të të kërkoj falje?

 I beg your pardon. - Ju kërkoj falje. / Me falni ju lutem.


Për të pranuar një falje, mund të përdorni këto fjali dhe shprehje:

To accept an apology, you can use these sentences and expressions:


 That’s all right! - Kjo është në rregull /nuk ka problem.

 Don’t worry about it. - Mos u shqetësoni për këtë.

 Forget it! - Harroje! (nuk eshte problem)

 No problem. - Nuk ka problem. 

 Never mind. It doesn’t really matter. - Mos e vrit mendjen. Nuk ka shumë rëndësi.

 No big thing. - Nuk është ndonjë gjë e madhe.

 It’s not your fault. - Nuk është faji yt.

 Please don’t blame yourself. Të lutem mos e fajeso veten.

 Think nothing of it. - Mos mendoni asgjë për këtë.