Shpehje dhe fjali anglisht - Expressions and English sentences

 - Are you sure? -  A je i sigurt?
 Are you sure about that? -
  A jeni i sigurt për këtë?
 Are you sure that he is not coming?
 - Je i sigurt se ai nuk vjen?
 

- How dare you! - Si guxon!
How dare you call me fat!
Si guxon të më quash të shendosh!
 
- Are you used to? A jeni mësuar?
Are you used to life here?
Jeni mësuar me jetën këtu?
Are you used to staying up late?
Jeni mësuar të qëndroni zgjuar deri vonë?

- But this doesn’t mean that - - Por kjo nuk do të thotë (se)
 I like you, but this doesn’t mean that I’ll marry you.
 Më pëlqen, por kjo nuk do të thotë se do të martohem me ty.

- As far as… - Për aq sa…
As far as I can see, he’s a big liar.
Me sa shoh unë, ai është një gënjeshtar i madh.
as far as i know - aq sa une di

- I have no idea - Unë nuk kam asnjë ide
 I have no idea what time it is.
 Nuk e kam idenë sa është ora.

- Be careful with - Kini kujdes me
be careful with her - ki kujdes me të

- Do you agree? - A jeni dakord?
Do you agree with my plan?
A jeni dakord me planin tim?

- By the way - Meqe ra fjala
 By the way, do you have any change on you?
 Meqë ra fjala, a keni ndonjë ndryshim tek ju?
 
- Don’t ever  - Mos kurrë
Don’t ever miss a good opportunity.
Asnjëherë mos humbisni një mundësi të mirë.

 - Compared to - Krahasuar me
Compared to city life, country life is quiet and peaceful.
Krahasuar me jetën e qytetit, jeta në fshat është e qetë dhe paqësore.
 
- Did you use to - A jeni mesuar?
  Did you use to get up early?
  A je mesuar me te zgjuarin heret?

- Do you carry this in? - E mbani ju këtë?
 Do you carry this in size 12?
 E mbani këtë në madhësinë 12?

- Do you have… available? - A keni… në dispozicion?
 Do you have any tickets available?
 A keni ndonjë biletë në dispozicion?

- Do you mind? - A e ke problem?
 Do you mind if I ask you a question?
A e ke problem nëse ju bëj një pyetje?

- Have you ever?
Have you ever been to London?
A keni qenë ndonjëherë në Londër?


- Do you feel like? - A keni deshire ndonjëherë?
Do you feel like having some coffee?
Keni dëshirë të pini një kafe?
Do you feel like going for a walk on the beach?
A ju pëlqen të bëni një shëtitje në plazh?

- Why not? - Pse jo?
Why not buy some ready-made food?
Pse të mos blini ushqime të gatshme?

- Shouldn’t we? - A nuk duhet ne?
 Shouldn’t we ask for permission first?
 A nuk duhet të kërkojmë leje fillimisht?

- How often? - Sa shpesh?
How often is there a flight to Berlin?
Sa shpesh ka një fluturim për në Berlin?

- I bet - Vë bast
I bet she will win the prize.
Vë bast se ajo do ta fitojë çmimin.

- Not…until… - Jo derisa…
The secret was not discovered until he was dead.
Sekreti nuk u zbulua derisa ai vdiq.

-  is as… as… -  është po aq… si…
The twin sisters are as different as night and day.
Motrat binjake janë po aq të ndryshme sa nata dhe dita.

-  He is either…or… - Ai është ose… ose…
 It’s either your fault or her fault.
 Është faji yt ose faji i saj.

- is so… that… -  është aq… që…
 It’s so hot that none of us want to go out.
Është aq vapë sa askush nga ne nuk dëshiron të dalë.

- How about? - Si thua?(po ne lidhje me..)
What about your holidays?
Po pushimet tuaja?

- He is not only… but also… - Ai nuk është vetëm… por edhe…
He is not only humorous, but also patient.
Ai nuk është vetëm humoristik, por edhe i durueshëm.

- Help yourself to - Ndihmoni veten për të
Help yourself to the kitchen.
Ndihmoni veten në kuzhinë.

- How come? - Si mundet?
How come we were not invited to the party?
Si eshte e mundur qe nuk na ftuan në festë?

- How do you like? - Si do te pelqente?
 How do you like your new House?
Si do te te pelqente shtepia e re?

-  Where can I? - Ku mundem?
Where can I get a Taxi?
Ku mund te marr nje taksi

- I’d like you to - Do te doja
 I’d like you to look after my baby for a while.
 Do te doja te kujdeseshe per beben time per pak.

- How long does it take? - Sa kohe zgjat?
 How long does it take to get to the station by Taxi?
 Sa kohe zgjat qe te shkojme tek stacioni me taksi

- I can hardly believe that - mezi mund ta besoj
 I can hardly believe what I have seen.
 Mezi mund ta besoj ate cfare kam pare

- I can’t help - Nuk mund te ndihmoj
I can’t help but feel sorry for him.
Me vjen keq per te por nuk mund ta ndihmoj

- I can’t say - nuk mund ta them
 I can’t say for certain.
 Nuk mund ta them me siguri

- I cannot wait to - mezi po pres
I can’t wait to see my family.
Mezi po pres te shoh familjen time

- If it hadn’t been for - ne qofte se nuk do te ishte per
 If it hadn’t been for the lifeboat, I would have drowned.
 Ne qofte se nuk do te ishte per varkën e shpëtimit do te isha mbytur.

- I dare say - guxoj të them
 I dare say he won’t come.
 Unë guxoj të them se ai nuk do të vijë.

- I’d hate for you to - do të urreja ...
I’d hate for you to leave our company.
Unë do të urreja që ju të largoheni nga kompania juaj.

- If there is one thing that… me, it’s 
Nëse ka një gjë që… unë, është
If there is one thing that interests me, it’s technology.
Nëse ka diçka që më intereson, është teknologjia.

- I have got to - Unë duhet të
 I have got to buy something to eat.
 Më duhet të blej diçka për të ngrënë.

- …. as… as possible - sa më… të jetë e mundur
I’ll be back as soon as possible.
Unë do të kthehem sa më shpejt të jetë e mundur.

- I’ll let you know - Do ta bej me dije
 I’ll let you know when I’m leaving for Albania.
 Do t'ju njoftoj kur të nisem për në Shqipëri.

- I’d be grateful - - Do të isha mirënjohës
 I’d be grateful if you’d give me a hand.
 Do të isha mirënjohës nëse më jepni një dorë.

- I’m afraid - Kam frike
 I’m afraid we are going to be late.
 Kam frikë se do të vonohemi.

- I’m calling to - po bëj thirrje për
I’m calling to say goodbye to you.
po ju telefonoj për t'ju thënë lamtumirë.

- I’m looking forward to - po pres me padurim
I’m looking forward to working with you.
Mezi pres të punoj me ju.

- I’m not really happy with - Unë nuk jam vërtet i kënaqur me
I’m not really happy with your behavior.
Unë nuk jam shumë i kënaqur me sjelljen tuaj.

- I’m thinking about - Unë jam duke menduar për
 I’m thinking about taking a English course.
Unë jam duke menduar te bej nje kurs anglisht.

- What’s your favorite? - Cila eshte e preferuara jote?
 What’s your favorite subject?
 Cila është lënda juaj e preferuar?

- It is… that… - Është… që…
 It is Maria that I want to marry.
 Është Maria me të cilën dua të martohem.

- It’s too bad that - Është shumë keq që
It’s too bad that you can’t come.
Është shumë keq që nuk mund të vish.

- It’s my fault for - Është faji im për
 It’s my fault we lost the game.
 Është faji im që humbëm ndeshjen.

- It’s not that… but… - Nuk është ashtu… por…
 It’s not that I don’t like the car, but I think it is too expensive.
 Nuk është se nuk më pëlqen makina, por mendoj se është shumë e shtrenjtë.

- It’s on the tip of my tongue.
Është në majë të gjuhës sime.
 His address is on the tip of my tongue, wait a minute.
 Adresa e tij është në majë të gjuhës sime, prit një minutë.

- It’s said that - Është thënë se
It’s said that a new president will be appointed.
Thuhet se do të emërohet një president i ri.

- Thank you for - Faleminderit per
 Thank you for your help. - Faleminderit per ndihmen tuaj.

- It’s up to - varet nga
It’s up to you. varet nga ju.

- It’s your turn - Eshte rradha jote
 It’s your turn to cook.
 Është radha juaj për të gatuar.

- It may surprise you, but - Mund t'ju habisë, por
 It may surprise you, but Jenny refused my proposal.
 Mund t'ju habisë, por Xheni e refuzoi propozimin tim.

- I have been - kam qene
I have been living here for five years.
Kam pesë vjet që jetoj këtu.

- I’ve had enough of - jam ngopur me
I’ve had enough of the traffic here.
Jam ngopur me  trafikun këtu.

- I wonder if? - Po mendoja nese?
I wonder if Mr. Will could arrange a meeting with me.
Pyes veten nëse zoti Will mund të organizonte një takim me mua.

- I would rather… than… - Unë do të preferoja… sesa…
I would rather stay than leave.
Më mirë do të qëndroja sesa të largohesha.

- No matter what - Pa marrë parasysh se çfarë
 No matter what he says, don’t believe him.
Pavarësisht se çfarë thotë ai, mos e besoni.

- No wonder - Nuk është çudi
 You eat so little. No wonder you are so slim.
Ju hani kaq pak. Nuk është çudi që jeni kaq të dobët.

-  Now that I (come to) think about it
Tani që (arrij) mendoj për këtë
Now that I come to think about it, how ignorant I was.
Tani që më vjen në mendje, sa injorant isha.

- Once you - Pasi ju
Once you decide, you can’t change your mind.
Pasi të vendosni, nuk mund të ndryshoni mendje.

- What if? - Po nese?
What if they are with us?
Po sikur të jenë me ne?

-  … only to find… - … vetëm për të gjetur…
 I arrived at the restaurant, only to find I had no money on me.
Mbërrita në restorant, por pashë se nuk kisha para.

- On one hand…on the other hand
Nga njëra anë...nga ana tjetër
 On one hand, he is very obedient to his wife; on the other hand, he treats his parents badly.
 Nga njëra anë, ai është shumë i bindur ndaj gruas së tij, nga ana tjetër sillet keq me prindërit.

- See that - Shihni atë
Did you see me coming?
A më patë duke ardhur?

- Speaking of - Duke folur për
Speaking of the movies, have you seen “Interstellar”?
Duke folur për filmat, a e keni parë "Interstellar"?

- Thanks to - falë (ne saje te)
 Thanks to computers, lots of tasks are now easier.
Falë kompjuterëve, shumë detyra tani janë më të lehta.

The first thing I’m going to do when… is…
Gjëja e parë që do të bëj kur… është…
The first thing I’m going to do when I get home is sleep for a whole day.
Gjëja e parë që do të bëj kur të kthehem në shtëpi është të fle për një ditë të tërë.

- The more…the more… - Sa më shumë…aq më shumë…
 The more you pay, the more you will gain.
 Sa më shumë të paguani, aq më shumë do të fitoni.

- There is nothing as…as… - Nuk ka asgjë si… si…
 There is nothing as exciting as meeting an old friend unexpectedly.
 Nuk ka asgjë më emocionuese sesa takimi i papritur me një mik të vjetër.

- There is nothing I like better than
Nuk ka asgjë që më pëlqen më mirë se
 There is nothing women like better than shopping.
 Nuk ka asgjë që femrat pëlqejnë më mirë se pazari.

- We’d be better off without - Do të ishim më mirë pa
We’d be better off without him at the party.
Do të ishim më mirë pa të në festë.

- We’d better - do të ishte më mirë
You’d better ask him. 
Më mirë pyesni atë.

- We may as well - Mund edhe ne
We may as well buy a Mercedes since you don’t like Nissan.
Ne gjithashtu mund të blejmë një Mercedes pasi nuk ju pëlqen Nissan.

- What becomes of? - çfarë bëhet?
What will become of my dog during my absence?
Çfarë do të bëhet me qenin tim gjatë mungesës sime?

- What can I do for? - per cfare mund te bej per?
What can I do for you?
Cfare mund te bej per ju?

- What do you mean by? - Çfarë do të thuash me?
What do you mean by saying that?
Çfarë do të thuash duke thënë këtë?

- What do you say? - Çfarë (si) thua?
Let’s go by car. What do you say?
Le të shkojmë me makinë. si thua?

- What… for… - Per cfare…
What is it for? - Për çfarë është?

- What I’m trying to say is - Ajo që po përpiqem të them është
What I’m trying to say is that it’s not worth buying.
Ajo që po përpiqem të them është se nuk ia vlen ta blesh.

- What’s the matter with?- Si është puna me?
What’s the matter with her? - Si është puna me të?

- What would you do if? - Cfare do te beje nese?
What would you do if you were me?
Çfarë do të bënit nëse do të ishit unë?

- What’s the use of? - Cili është përdorimi/dobia i/e?
What’s the use of talking about it?
Çfarë dobie ka të flasim për të?

- Whether or not - Nëse (duam) apo jo
 Whether or not we like it, we have to accept it.
 Duam apo jo, duhet ta pranojmë.

- You are not to - Ju nuk jeni të
You are not to take photos in the museum.
Ju nuk duhet të bëni foto në muze.

- You can never… too… - Ju kurrë nuk mund të…
You can never be too careful driving
Kurrë nuk mund të jesh shumë i kujdesshëm kur ecen me makine

- You only have to…in order to… Mjafton të… në mënyrë që të…
 You only have to ask him in order to know what has happened.
 Mjafton ta pyesni atë për të ditur se çfarë ka ndodhur.