Fjalet me te perdorshme ne Anglisht -COMMON ENGLISH WORDS

 1000 MOST COMMON ENGLISH WORDS

Number in English

1 have kam

2 I une

3 she ajo

4 had kishte

5 he ai

6 was ishte

7 for per

8 pen stilolaps

9 are jane

10 with me


11 they ata

12 be të jetë/jam

13 age moshë

14 one nje

15 two dy

16 this kjo

17 from nga

18 around përreth

19 hot nxehtë


20 word fjalë

21 but por

22 what Çfarë

23 some disa

24 is është

25 bag Çantë

26 yours e juaja/tuajat

27 or ose

28 hear degjoj

29 then atëherë


30 between ndërmjet

31 beside pranë

32 and dhe

33 even madje

34 in

35 we ne

36 can mundet

37 out jashtë

38 other tjeter

39 were ishin


40 which cili/cila

41 do bëj

42 their e tyre

43 time kohë

44 if nëse

45 will do të

46 how si

47 said tha

48 an një (objekt)

49 each secili


50 tell them

51 does bën

52 set vë/caktoj

53 three tre

54 want dëshiroj

55 air ajer

56 well mirë

57 also gjithashtu

58 play luaj

59 small ivogël


60 end fundi

61 put vendos

62 home shtëpi

63 read lexoj

64 hand dorë

65 port port

66 large i madh/i gjere

67 spell germëzoj

68 add shtoj

69 evening mbrëmje


70 land tokë

71 here këtu

72 must duhet(urdherore)

73 big i madh

74 high i lartë

75 such i tille

76 follow ndjek

77 need nevojitet

78 why pse

79 ask pyes


80 men burra

81 change ndërroj

82 went ka shkuar

83 light drite

84 kind i sjellshëm/lloj

85 type tip

86 act veproj

87 house shtëpi

88 picture Foto

89 try provoj


90 us ne

91 again përsëri

92 animal kafshë

93 point pikë

94 mother nënë

95 world botë

96 near afër

97 build ndërtoj

98 self vetvetja

99 earth tokë


100 father baba

101 any ndonjë

102 new i ri

103 work punë

104 part pjesë

105 take marr

106 visit vizotoj

107 place vënd

108 made i bërë

109 live jetoj


110 where ku

111 after pas

112 back prapa

113 little pak

114 only vetëm (dicka)

115 round rrumbullakët

116 man burrë

117 year vit

118 came erdhi

119 show shfaqje


120 every çdo

121 good mirë

122 me mua

123 give jap

124 our e jona/tonë

125 under nën

126 name emër

127 very shumë (dicka)

128 through përmes

129 just vetëm(dicka)


130 form formë

131 sentence fjali

132 great e madhe/e shkelqyer

133 think mendoj

134 say them

135 help ndihmoj

136 low i ulët

137 line linjë

138 differ ndryshojnë

139 turn kthehet


140 cause shkak

141 much shumë(sasi)

142 wealth pasuri

143 before më parë/para

144 move lëviz

145 right djathtas

146 boy djalë

147 old i vjetër

148 too gjithashtu

149 same i njëjtë


150 she ajo

151 all të gjitha

152 there atje

153 when kur

154 up sipër

155 use përdor

156 your e juaja

157 way mënyrë

158 about rreth/përreth

159 many shumë (njerez psh)


160 then atëherë

161 them atyre

162 write shkruaj

163 would do të (deshirore)

164 like pëlqej

165 so kështu që

166 these këto

167 her e saj/asaj

168 long e gjate

169 make bëj


170 things gjërat

171 beach plazh

172 search kërkoj

173 request kërkesë

174 pray lutëm

175 look pamje

176 more me shume

177 day dite

178 could mundet

179 go shkoj


180 come vij

181 did bëri

182 number numer

183 sound zëri

184 no jo

185 most shumica

186 people njerëz

187 my imi/imja

188 over mbi

189 know di


190 water uje

191 than sesa

192 call thirrje

193 first i pari

194 who kush

195 may mund

196 down poshtë

197 side anë

198 been ka qenë

199 now tani


200 find gjej

201 head kokë

202 stand qëndroj

203 own zotëroj

204 page faqe (libri)

205 should duhet të

206 country vendi

207 found gjenden

208 answer përgjigje

209 school shkollë


210 grow rrit

211 study studim

212 still ende

213 learn mësoj

214 plant mbjell

215 cover mbuloj

216 food ushqim

217 sun diell

218 star yll

219 moon hëna


220 state shtet

221 keep mbaj(kusurin psh)

222 eye sy

223 never kurrë

224 last i fundit

225 letter letër

226 thought mendimi

227 city qytet

228 tree peme

229 cross kryqezim


230 farm fermë

231 hard e vështirë

232 start filloj

233 might mund/ka mundesi

234 story histori

235 dream ëndërr

236 far larg

237 sea det

238 draw barazim

239 leftover të mbetura


240 late vonë

241 run vrapoj

242 don’t mos

243 while derisa

244 press shtyp

245 close afër

246 night natë

247 real i vërtetë

248 life jetë

249 few pak


250 north veri

251 book libër

252 carry mbart

253 took mori

254 science shkenca

255 eat ha

256 room dhomë

257 friend shok

258 friendly miqësore

259 idea ide


260 fish peshk

261 mountain mal

262 stop ndal

263 once një herë

264 base bazë

265 hear dëgjoj

266 horse kale

267 cut pres/copëtoj

268 sure i sigurt

269 insurance sigurim


270 color ngjyre

271 face fytyrë

272 wood druri

273 main kryesor

274 open hapur

275 seem duken

276 together së bashku

277 next tjetri

278 white i bardhe

279 children femijë


280 begin filloj

281 got mora

282 walk eci

283 example shembull

284 ease lehtësi

285 paper letër

286 group grup

287 always gjithmonë

288 music muzikë

289 relaxation çlodhje


290 both të dyja

291 sign shenjë

292 often shpesh

293 evidence provë

294 fact fakt

295 mile milje

296 river lumi

297 car automjet

298 feet këmbët

299 care kujdes


300 second sekond

301 enough mjaft

302 field fushe

303 girl vajze

304 usually zakonisht

305 young i ri

306 ready gati

307 above siper

308 ever gjithnjë

309 red i kuq

310 list liste

311 purpose qellim

312 feel ndjej

313 news lajme

314 bird zog

315 soon së shpejti

316 body trup

317 dog qen

318 family familje

319 direct drejtpërdrejtë


320 distract shpërqendroj

321 tear lot

322 song këngë

323 measure masa

324 door derë

325 product produkt

326 black i zi 

327 short i shkurtër

328 numeral numëror

329 class klasa


330 wind era

331 question pyetje

332 happen ndodh

333 complete i plotë

334 ship anije

335 area zonë

336 half gjysmë

337 rock shkëmb

338 order urdhër/porosi

339 fire zjarr


340 south jug

341 west perendim

342 piece copë

343 told tha

344 knew e dinte

345 knees gjunje

346 since që kur

347 top majë

348 whole e tërë

349 king mbret


350 street rrugë

351 unit njësi

352 multiply shumëzoj

353 nothing asgjë

354 course kurs

355 path shteg/rrugë

356 device pajisje

357 full plot

358 force forcë

359 blue blu


360 object objekt

361 decide marr vendim

362 surface sipërfaqe

363 deep thellë

364 appearance pamje e jashtme

365 island ishull

366 foot këmbë

367 system sistem

368 busy i zënë

369 test provë


370 record regjistrim

371 boat varkë

372 common i zakonshëm

373 gold ari

374 possible e mundshme

375 plane aeroplan

376 stead i qëndrueshëm

377 dry i thate

378 wonder çuditem

379 laugh qeshi


380 thousand mijë

381 ago më parë

382 range varg

383 check kontrolloj

384 game lojë

385 shape formë

386 equate barazoj

387 boiling zierje

388 miss humbas

389 brought solli


390 heat nxehtësia

391 snow dëborë

392 tire gomë

393 yogurt kos

394 milk qumësht

395 distant i largët

396 fill mbush

397 east Lindja

398 paint bojë

399 language gjuhë


400 among midis

401 unit njësi

402 power fuqi

403 town qytet/qytezë

404 perfect i përsosur

405 reliable i besueshëm

406 fly fluturojnë

407 fall bie

408 autumn vjeshte

409 cry qaj


410 dark i erret

411 machine makinë

412 note shënim

413 waiter kamarier

414 plan planifikoj

415 figure figurë

416 digit shifra

417 box kuti

418 noun emër

419 surname mbiemer


420 bed krevat

421 correct e saktë

422 able i afte

423 discovery zbulim

424 done bërë

425 beauty bukuria

426 drive ngas

427 stood qëndroi në këmbë

428 contain përmbajnë

429 front përpara


430 teach jap mësim

431 week jave

432 final përfundimtar

433 gave dha

434 green jeshile

435 alive i gjallë

436 quickly shpejt

437 develop zhvilloj

438 ocean oqean

439 warm i ngrohtë


440 free falas

441 minute minut

442 strong i fortë

443 special i veçantë

444 mind mendje

445 behind mbrapa

446 clear qartë

447 tail bisht

448 produce prodhojnë

449 factory fabrika


450 space hapësirë

451 nation komb

452 best më të mirë

453 hour ore

454 better më mirë

455 true e vertete

456 during gjatë(kohes psh)

457 hundred njëqind

458 five pese 5

459 remember kujto


460 step hap(gjurme)

461 early herët

462 hold on prit

463 line linjë

464 ground terren

465 interest interes

466 reach arrij

467 fast i shpejtë

468 verb folje

469 sing këndoj


470 listen degjo

471 seven shtate 7

472 table tryezë

473 travel udhëtim

474 less me pak

475 morning mëngjes

476 ten dhjete 10

477 simple e thjeshtë

478 several disa

479 vowel zanore


480 toward drejt

481 war luftë

482 lay shtroj

483 against kundër

484 pattern model/strukturë

485 slow ngadaltë

486 center qender

487 love dashuri

488 person person

489 money para


490 serve shërbej

491 get out Dil jashtë

492 road rrugë

493 map harta

494 rain shi

495 rule rregull

496 govern qeveris

497 government qeveria

498 cold i ftohtë

499 flu grip

500 voice zëri


501 energy energji

502 hunt gjueti

503 probable e mundshme

504 portable i lëvizshëm

505 brother vëlla

506 egg veza

507 roaming bredh/endem

508 cell qelizë

509 believe besoj


510 perhaps mbase/ndoshta

511 pick marr

512 sudden papritur

513 count numëroj

514 square katror

515 reason arsye

516 length gjatësi

517 represent përfaqësoj

518 art arti

519 subject lëndë


520 region Rajon

521 size madhësi

522 vary ndryshon

523 settle vendosen

524 regulate rregulloj

525 weight peshë

526 general i përgjithshëm

527 ice akull

528 matter çështje

529 circle rrethi


530 pair palë

531 include përfshinë

532 divide ndaj

533 syllable syllable

534 lullaby ninulle

535 grand madhështore

536 ball top

537 envelope zarf

538 wave valë

539 drop rënie


540 heart zemra

541 honey mjalte

542 present i pranishëm

543 heavy i rëndë

544 dance vallëzoj

545 engine motor

546 position pozicion

547 arm krah

548 wide i gjerë

549 sail lundroj


550 material material

551 fraction fraksion

552 forest pyll

553 sit ulem

554 race garë

555 window dritare

556 store dyqan

557 summer verë

558 train tren

559 sleep flej gjume


560 prove provoj

561 lone në vetmi

562 leg këmbë

563 exercise ushtrim

564 wall mur

565 catch kap

566 frame kornizë

567 wish dëshirë

568 sky qiell

569 hunger uria


570 joy gëzim

571 winter dimër

572 satisfied i kënaqur

573 written e shkruar

574 wild e eger

575 instrument instrument

576 kept mbahen

577 glass qelq/gote

578 grass bar(kopshti)

579 cow lopë

580 job punë

581 edge teh/buzë

582 advantage avantazh

583 actor aktor

584 past e kaluara

585 soft e butë

586 fun argëtim

587 bright e ndritshme

588 gasoline benzinë

589 weather moti


590 month muaj

591 million milion

592 bear arush

593 finish mbaroj

594 happy i lumtur

595 hope shpresë

596 flower lule

597 clothe rroba

598 strange e çuditshme

599 gone i ikur


600 trade tregti

601 melody melodi

602 trip udhëtim

603 office zyre

604 receiver marrës

605 row rresht

606 mouth goje

607 exactly saktësisht

608 symbol shenjë

609 waste mbetje/humbje


610 least më së paku

611 trouble telashe

612 shout bërtas

613 except përveç

614 wrote shkruajti

615 seed farë

616 tone zëri/tingëllim

617 join bashkohu

618 suggest sugjeroj

619 clean pastroj/i pastër


620 break thyej

621 lady zonjë

622 yard oborr

623 rise ngrihem

624 bad keq

625 hit gjuajtje

626 oil vaj

627 blood gjaku

628 touch prek

629 grew u rrit


630 century shekull

631 mix përziej

632 team ekip

633 wire tela

634 cost kosto

635 lost i humbur

636 brown bojë kafe

637 wear veshi (rrobat)

638 garden kopsht

639 equal i barabartë


640 sent dërguar

641 choose zgjedh

642 fell ra

643 fit i përshtatshëm

644 flow rrjedhe

645 fair i ndershëm

646 bank banke

647 collect mbledh

648 save shpëtoj

649 control kontroll


650 decimal dhjetore

651 ear vesh(organ)

652 else tjeter

653 quite krejt

654 broke trokë

655 case rast

656 middle e mesme

657 wipe fshij

658 son bir

659 lake liqen


660 moment moment

661 scale shkallë

662 loud me zë të lartë

663 spring pranverë

664 observe vëzhgoj

665 child fëmijë

666 straight drejt

667 consonant bashkëtingëllore

668 compatible e pajtueshme

669 dictionary Fjalor


670 mouse mi

671 speed shpejtësi

672 method metodë

673 organ organ

674 pay paguaj

675 process proces

676 section seksion

677 dress fustan

678 cloud retë

679 surprise surprize


680 quiet i qetë

681 stone gur

682 tiny i vocërr

683 climb ngjitem

684 cool i freskët

685 design dizajn

686 poor i varfër

687 luck fat

688 experiment eksperiment

689 bottom fund


690 key Celës

691 iron hekur

692 single beqar

693 stick shkop

694 flat i rrafshët

695 twenty njezet 20

696 skin lëkurës

697 smile buzeqesh

698 crease rrudhë

699 hole vrimë


700 jump kërcej

701 baby foshnje

702 eight tetë

703 village fshat

704 meet takoj

705 root rrënjë

706 buy blej

707 source burim

708 solve zgjidh

709 metal metal


710 whether nëse

711 push shtyj

712 seven shtatë 7

713 paragraph paragraf

714 third e treta

715 shallow i cekët

716 held mbahen

717 hair flokë

718 describe përshkruaj

719 cook gatuaj


720 floor dysheme

721 either ose/secili

722 result rezultat

723 burn djeg

724 hill kodër

725 safe i sigurt

726 cat Mace

727 centenary njëqindvjetor

728 consider konsideroj

729 type lloj


730 law ligj

731 bit pak

732 coast bregdet

733 copy kopje

734 phrase fraze

735 silent i heshtur

736 tall i gjatë

737 sand rërë

738 soil baltë

739 roll rrokulliset


740 temperature temperature

741 finger gisht

742 industry industri

743 value vlera

744 fight përleshje

745 lie genjeshter

746 beat rrah

747 excite i ngazëllyer

748 natural natyral

749 view pamje


750 sense kuptim

751 capital kapitali

752 won’t nuk do

753 chair karrige

754 danger rrezik

755 fruit fruta

756 rich i pasur

757 thick i trashë

758 soldier ushtar

759 technology teknologji


760 operate veproj

761 practice praktikë

762 separate i ndarë

763 habit zakon

764 doctor mjek

765 please te lutem

766 protect mbroj

767 noon mesdite

768 herd tufë

769 modern modern


770 element element

771 graze kullote

772 student student

773 corner qoshe

774 party parti

775 supply furnizimi

776 whose të cilit

777 locate lokalizoj

778 ring unazë

779 character karakter


780 insect insekt

781 caught i kapur

782 period periudhe

783 indicate tregojnë

784 radio radio

785 spoke foli

786 atom atom

787 human njerëzor

788 polite i sjellshem

789 effect efekt


790 electricity elektricitet

791 guess hamendësoj

792 bone kockë

793 rail hekurudhe

794 imagine imagjinoj

795 provide siguroj/ofroj

796 agree pajtohem

797 thus si rrjedhim

798 gentle fisnik

799 woman grua


800 captain kapiten

801 detection zbulim

802 necessary e nevojshme

803 sharp i mprehtë

804 wings flatura

805 create krijoj

806 neighbor fqinj

807 wash laj

808 bat lakuriq nate

809 rather përkundrazi


810 crowd turma

811 corn miser

812 compare krahasoj

813 poem poemë

814 string varg

815 bell zile

816 depend varet

817 meat Mish

818 rub fërkoj

819 tube gyp


820 famous i famshëm

921 dollar dollar

822 stream rrjedhë

823 fear frikë

284 sight shikimi

825 thin i hollë

826 triangle trekëndësh

827 planet planet

828 hurry nxitim

829 chief shefi


830 colony koloni

831 clock ora

832 mine imja

833 tie lidhëse

834 enter hyrje

835 major madhor

836 fresh të freskëta

837 sweet i embel

838 breeze fllad

839 yellow i verdhe


840 gun armë

841 allow lejoj

842 print shtyp

843 deaf i shurdhër

844 dot pikë

845 desert shkretëtirë

846 suit kostum

847 current i tanishem

848 elevator ashensor

840 rose trëndafil


850 arrive arrijnë

851 master mjeshtër

852 trace gjurmë

853 parent prindi

854 shore breg

855 division divizion

856 sheet fletë

857 substance substancë

858 stuff gjëra

859 connect lidh


860 post postim

861 spend shpenzoj

862 chord akord

863 fat yndyrë

864 glad i lumtur

865 original origjinal

866 share ndajnë

867 station stacion

868 duck rosë

869 bread bukë


870 charge ngarkuar

871 property pronë

872 bar bar

873 measure masa

874 segment segment

875 slave skllav

876 prisoner i burgosur

877 instant i menjëhershëm

878 market treg

879 degree grade/shkallë


880 populated e populluar

881 chicken pule

882 dear i dashur

883 enemy armik

884 reply përgjigje

885 drink pije

886 occur ndodhi

887 support mbështetje

888 speech fjalim

889pronunciation shqiptimi


890 stroller endacak

891 steam avull

892 motion lëvizje

893 buzz gumëzhitje

894 liquid i lëngshem

895 skid trung

896 waist bel

897 quotient herës

898 teeth Dhëmbët

899 shell guaskë


900 neck qafë

901 oxygen oksigjen

902 sugar sheqer

903 death vdekje

904 pretty goxha

905 skill aftësi

906 women grua

907 season stinë

908 solution zgjidhje

909 magnet magnet


910 silver argjend

911 thank falenderim

912 branch dege/filial

913 match ndeshje

914 suffix prapashtesë

915 especially posaçërisht

916 fig fik(peme)

917 afraid i frikesuar

918 huge i stërmadh

919 sister motër


920 steel çelik

921 discuss diskutoj

922 forward perpara

923 similar i ngjashëm

924 guide udhëzues

925 experience përvojë

926 score shënoj

927 apple molle

928 bought te blera

929 led udhëhequr


930 pitch katran

931 coat pallto

932 mass masës

933 card kartë

934 band bandë

935 rope litar

936 slip rrëshqitje

937 wind era

938 breath frymë

939 whisper pëshpëritje


940 condition gjendje

941 feed ushqej

942 tools mjete

943 total total

944 basic themelor

945 smell aromë

946 valley lugine

947 nor as

948 double dyfish

949 seat ulëse


950 continue vazhdoj

951 block bllokoj

952 chart grafik

953 hat kapelë

954 sell shes

955 success arritje

956 company shoqëri

957 subtract zbres

958 wife bashkëshorte

959 particular të veçantë


960 deal marreveshje

961 swim notoj

962 condition kusht

963 opposite e kundërt

964 event ngjarje

965 shoe këpucë

966 shoulder shpatulla

967 spread përhapet

968 arrange rregulloj

969 camp kamp


970 invention shpikje

971 cotton pambuk

972 throw hedh

973 determine përcaktoj

974 quarter çerek

975 nine nëntë

976 truck kamion

977 noise zhurma

978 level niveli

979 chance shans


980 gather mbledh

981 shop dyqan

982 stretch shtrihet

983 born i lindur

984 shine shkëlqim

985 illuminate ndriçoj

986 column kolonë

987 molecule molekule

988 select përzgjedh

989 wrong i gabuar


990 gray gri

991 repeat përsëris

992 duplicate dublikatë

993 continent kontinent

994 prepare përgatit

995 salt kripë

996 nose hundë

997 plural shumës

998 anger zemërim

999 claim kerkese/pohim

1000affirmation pohimi