Peremrat pronore ne Anglisht - Possessive pronouns

 Possessive pronouns

mine - imi/imja

yours- i yti/juaj 

his - i/e tij

hers - i/e saj

ours - i/e jone

theirs- i/e tyreNe mund të përdorim një përemër pronor në 

vend të një fraze të plotë emërore për të 

shmangur përsëritjen e fjalëve:


Is that Brians's car?

     No, it's mine.


Whose coat is this?

     Is it yours?


Elsa is one of my friends. > Elsa is a friend of mine.