short questions in English

short questions in English
pyetje të shkurtra në anglisht
How? - Si?
Why? - Pse?
Where? - Ku?

Which? - (E) cili/a?
Who? - Kush?
Whose? - (E) kujt?
What? - Çfare?
When? -Kur?
To whom? - Kujt?
With what? - Me çfarë?
How long? - Sa gjatë?
How much? - Sa (shumë) ne sasi?
Do you have? - A keni?