antonyms in English

i ri – young
i vjeter – old
i nxehtë – hot
i ftohtë – cold

Before - para
After - pas
Few –pak
Many– shumë
Easy– i lehtë
Difficult– i vështirë
Same– i barabartë
Truth - e vërtetë
Lie - gënjeshter
Hard - i vështirë
Soft - i butë
i forte – strong
i dobët – weak
i pasur– rich 
i varfër – poor
All - të gjitha
asjnë -  Keine
i shtrenjtë – expensive
cheap - i lirë
glücklich – i lumtur
traurig – i mërzitur
Nothing–  asgjë
Something–  diçka
Different– i ndryshem
Dirty - i pisët

Long– i gjatë
Short–  i shkurtër
More - më shumë
Less - më pak
Late - Vonë
Early - herët
ngadalë–Fast
Fast - shpejt
Empty -  bosh
Full - plotë
Pretty - e bukur
Ugly - i shëmtuar
Noisy - i zhurmshem
Quiet - i qetë
Correct - i saktë
Incorrect - i pasaktë
Clean - i pastër
Alive - i gjallë
Dead  - i vdekur
Pull– tërheq
Push – shtyj
Thick -i trashë
Thin -i hollë