10 English Expressions

By the way
meqë ra fjala

I am sorry
Më vjen keq

Right now
menjëherë

At least
të paktën
Don't worry
Mos u shqetësoni

Finally
më në fund

However
megjithëse

Therefore
prandaj

That depends
Kjo varet

I don’t know
Nuk e di