Meso Anglisht:Ordinal Numbers

1 i pare first
2 i dyte second
3 i trete third
4 i katert fourth

5 i peste fifth
6 i gjashte sixth
7 i shtate seventh
8 i tete eighth
9 i nente ninth
10 i dhjete tenth
11 i njemedhjete  eleventh
12 i dymbedhjete  twelfth
13 thirteenth
14 fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million milliontha