The daily life in english

      Jeta e përditshme – the dayly life
      1.objekte – articles
-         Aparat fotografik                          Camera                                      Ka’mera
-         Bllok shënimesh                            Notebook                                 Nout’buk
-         Cigare                                              Cigarette                                   Si’garet
-         Çakmak                                           Lighter                                      Llajt’ër
-         Çadër                                               Umbrella                                  ambrell’a
-         Çeles                                                Key                                            Kii
-         Diksioner turisti                             Tourist dictionary                   tur’ist dik’shëneri
-         Doreza                                             Gloves                                      Gllavz
-         Furçë                                                Brush                                        Brash
-          Furçë dhëmbësh                           Toothbrush                              Tuth brash
-         Guidë turistike                               Tourist guide                            Tur’ist gajd
-         Hartë                                               Map                                            Mep   
-         Hartë e qytetit                               Map of the town                      Mep of dhë taun
-         Mushama                                       Mackintosh                                Mek’intosh
-         Kartëvizitë                                      Visiting card                               Viz’iting kard
-         Krëhër                                             Comb                                           Komb
-         Kuti cigaresh                                  Cigarette case                            Si’garet kejs
-         Laps                                                 Pencil                                           Pen’sill
-         Mbajtëse çelësash                        Keyholder                                   ki’hold’ër
-         Ndërresa personale                      Personal underwear                 Për’sonal andër’uer
-         Pizhama                                         Pajama                                          Pëxha’ma
-         Pasaportë                                      Passport                                        Pes’port
-         Peshqir                                           Towel                                            Tou’ëll
-         Sapun                                              Soap                                              Sop
-         Sfungjer                                          Sponge                                          Sponxh
-         Shami hundësh                             Handkerchief                               Hand’kërçif
-         Syze                                                Spectacles                                     Spek’takëls
-         Valixhe dore                                 Suitcase                                          Sut’kejs
-         Valixhe udhëtimi                         Travelling bag                                Trav’ëlling beg


2.veprime – actions
-         Arrij                                                To arrive                                        Tu errajv
-         Bëj dush                                        To take a shower                         Tu tejk a sha’uer
-         Bëj nje favor                                 To take a favor                             Tu tejk a fej’vër
-         Bëj një shëtitje                             To take a walk                              Tu tejk a uok
-         Bëj një vizitë                                 To pay a visit                                Tu pej e vi’zit
-         Bie të fle                                        To go to sleep                              Tu gout u slip
-         Bie në shtrat                                 To go to bed                                 Tu gout u bed
-         Blej                                                 To buy                                           Tu baj
-         Dal jashtë                                      To go out                                      Tu gou aut
-         Dal për shëtitje                            To go out for a walk                    Tu gou aut for e uok
-         Eci në këmbë                                To walk                                          Tu uok
-         Flas                                                 To speak                                        Tu spik
-         Flej                                                  To sleep                                        Tu slip                  
-         Ha                                                   To eat                                            Tu it
-         Hap çadrën                                   To open the umbrella                 Tu oup’ën dhi ambre’lla
-         Hap derën                                     To open the door                        Tu oup’ën dhë dor
-         Harroj                                            To forget                                       Tu forget’
-         I, e huaj                                         Foreigner                                       For’ejnër
-         Hyj brënda                                    To go in                                         Tu gou in
-         Hyj në dyqan                                To enter a shop                           Tu en’tër e shop
-         Jam                                                 To be                                             Tu bi
-         Kaloj kufirin                                  To cross the frontier                   Tu kros dhë frontir’
-         Kërkoj informacion                     To ask for information                Tu esk for informej’shën
-         Krihem                                          To comb one’s hair                      Tu komb oans her
-         Kujtoj                                            To remember                                Tu rimem’bër
-         Lahem                                           To wash one’s self                       Tu uosh oans self
-         Laj dhëmbët                                To clean one’s teeth                    Tu klin uans tith
-         Laj duart                                      To wash one’s hands                    Tu  uosh uans hends
-         Laj fytyrën                                   To wash one’s face                       Tu uosh uans fejs
-         Largohem                                    To leave                                          Tu liv
-         Lexoj                                             To read                                           Tu rid
-         Marr                                             To take                                            Tu tejk
-         Mbyll                                            To close                                           Tu kllouz
-         Mendoj                                        To think                                           Tu think
-         Ndez cigaren                               To light a cigarette                        Tu lajt e si’garet
-         Ndez dritën                                 To turn the light on                       Tu tern dhë llajt on
-         Ndërroj rrobat                            To change one’s clothes              Tu çejnxh uans klaudhs
-         Ngrihem nga gjumi                    To get up                                         Tu get ap
-         Ngrihem nga shtrati                   To get out of bed                          Tu get aut ov bed
-         Nis një bisedë                             To start a conversation                 Tu start e konversej’shën
-         Qeth flokët                                 To cut the hair                                 Tu kat dhë her
-         Përshëndes                                 To grret                                            Tu grit
-         Pij (ujë)                                        To drink                                            Tu drink
-         Postoj një letër                             To mail a letter                          Tu meil e letër
-         Rezervoj                                         To make a reservation             Tu mejk e rezervej’shën
-         Rezervoj një dhomë                     To reserve a room                    Tu rezerv’ e rum
-         Rruhem                                          To shave oneself                       Tu shejv uanself
-         Shikoj                                              To look at                                   Tu lluk et
-         Shkruaj                                            To write                                     Tu rajt
-         Shpreh                                            To express                                 Tu ekspres
-         Shuaj dritën                                   To put the light off                   Tu put dhë lajt of
-         Shpenzoj                                         To spend                                   Tu spend
-         Tështij                                             To sneeze                                  Tu sniz
-         Tok dorën                                       To shake hands                        Tu shejk hends
-         Udhëtoj                                          To travel                                     Tu travëll
-         Ulem                                               To sit down                               Tu si daun
-         Vishem                                           To dress oneself                       Tu dres uanself
-         Zgjohem                                         To awake                                  Tu euejk’
-         Zhvishem                                       To undress oneself                  Tu endres uan’self