COUNTRIES AND LANGUAGES in English

VENDE DHE GJUHE
COUNTRIES AND LANGUAGES


Continent - kontinentet

Amerika America amer’ika
Amerika e Veriut Noth America north amer’ika
Amerika e Jugut South America sauth amer’ika
Afrika Africa ef’rika
Azia Asia ej’zhia
Australia Australia ju’rop

VENDE – COUNTRIES
Afganistani Afganistan ef’genisten
Shqiperia Albania ell’benia
Afrika e Jugut South Africa sauth ef’rika
Argjentina Argentina arxhenti’na
Belgjika Belgium belxh’ium
Brazili Brazil bre’zill
Britania e Madhe Great Britain grejt bri’tën
Sllovakia Slovakia sllove’kia
Sllovenia Slovenia sllove’nia
Danimarka Denmark den’mark
Kosova Kosovo koso’vo
Egjipti Egypt I’xhipt
Finlanda Finland fin’lend
Franca France frens
Gjermania Germany xher’meni
Greqia Greece gris
Hollanda Netherlands nether’landz
Hungaria Hungary hang’gëri
Mali i Zi Montenegro manti’negro
India India I’ndia
Irlanda Ireland ajr’lend
Izraeli Israel iz’reëll
Italia Italy I’tëlli
Japonia Japan xhe’pën
Kanada Canada ke’nëda
Kina China çaj’na
Kroacia Croatia kroej’sha
Maqedonia Macedonia masedo’nia
Meksika Mexico mek’siko
Monako Monaco mo’nako
Norvegjia Norway nor’uej
Pakistani Pakistan pekis’tan
Palestina Palestine pa’lestin
Peruja Peru pe’ru
Portugalia Portugal por’tugall
Polonia Poland po’lend
Rumania Romania rome’nia
SHBA USA ju’es’ej
Sanja Spain spejn
Turqia Turkey tërki
Ukraine Ukraine ju’krein
Zvicrra Switzerland sui’cerland

GJUHE – LANGUAGES
Anglisht English ing’llish
Bullgarisht Bulgarian ball’gerian
Frëngjisht French Frenç
Gjermanisht German xhër’men
Greqisht Greek grik
Hungarisht Hungarian hang’gerian
Italisht Italian itell’jën
Japonisht Japanese xhepëniz
Kinezçe Chinese çajniz’
Rumanisht Romanian rome’menien
Spanjisht Spanish spe’nish
Shqip Albanian ellbe’njen